• a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало

Новини

 • Общински съвет Плевен одобри ИПГВР-Плевен

  5 август 2013

  С решение на Общински съвет Плевен №669 от 25.07.2013 г. беше одобрен Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен. Решение №669 на ОбС-Плевен.pdf (410.93 KB) На...Още
 • ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИПГВР - ПЛЕВЕН

  3 юни 2013

  На 14 юни 2013 г. от 16:00 часа в зала Гена Димитрова на ул. „Димитър Константинов” № 2 - Плевен, ще се проведе широко обществено обсъждане на ИПГВР на Плевен. В рамките на...Още
 • Набиране на предложения за проекти

  5 март 2013

  ВАЖНО! Уважаеми граждани, представители на бизнеса и неправителствения сектор на град Плевен! Предстои разработването на ключовата част от Интегрирания план за градско възстановяване и...Още

Общата цел на проекта е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Плевен, отразяващ нуждата от преодоляване на икономически, природни и социални проблеми в идентифицирани зони за въздействие. 

Чрез изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Плевен се цели осигуряване на съгласуваност на въздействието върху отделните елементи на градската среда чрез координация на мястото, вида и времето на извършване на различни дейности, свързани с възстановяването и развитието на градската среда. Чрез координацията ще бъде постигната по-висока ефективност, осигуряване на добавена стойност и нарастване на ефекта от изпълнение на отделните програми и съответните им проекти за развитието на градската инфраструктура в цялото й многообразие.

Бюджет на проекта:     994 284,00 лева

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ   от ОПРР: 944 569,80 лева  
 • Финансов принос на Община Плевен 49 714,20 лева

Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца

Същност на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

“Интегриран план за градско развитие" е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете. (Закон за регионалното развитие)

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащите стратегически документи.

ИПГВР се изготвят в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, които определят типовете зони за въздействие:

 • зони с преобладаващ социален характер;
 • зони с потенциал за икономическо развитие;
 • зони на публични функции с висока обществена значимост.

„Зона за въздействие представлява обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална структура на населението и характер и структура на основните фондове (сгради, инфраструктура и др.).

M__sto_na_IPGBR3.jpg