• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини

Oбсъждане под формата на кръгла маса с членове на Камарата на строителите в България - областно представителство-Плевен, на проект (предложение) на зоните за въздействие, които ще бъдат включени в ИПГВР на Плевен

01.11.12 | Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На 06.11.2012 г. и 07.11.2012 г., ще се проведат, обсъждания под формата на кръгла маса с членове на Камарата на строителите в България - областно представителство-Плевен и обсъждания под формата на фокус групи с граждани от състава на четирите жилищни района на гр. Плевен, на проект (предложение) на зоните за въздействие които ще бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен.

Обсъждането се провежда във връзка с изпълнение на дейности по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен” договор BG161PO001/1.4-07/2010/006, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.