• a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > За проекта > Дейности

Дейности по проекта

Дейност 1. Изработване на документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители на услуги по Закона за обществените поръчки.

 • Ще бъдат проведени общо 7 процедури за избор на изпълнители.

Дейност 2. Изготвяне на Анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план и определяне на Визия за развитие на град Плевен до 2020 г.

 • по едно анкетно представително проучване сред гражданите и бизнеса;
 • 8 фокус групи с представители на гражданите и бизнеса;
 • 2 работни срещи със заинтересованите страни за обсъждане и съгласуване на анализа;
 • 3 кръгли маси за обсъждане на изводите от анализа и предложените зони за въздействие.
 • анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план;
 • предложени най-малко три зони на въздействие в рамките на град Плевен;
 • изработена визия за развитието на град Плевен до 2020 г.

Дейност 3. Определяне на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

 • определяне на три зони за въздействие на ИПГВР (на база анализа);
 • одобряване на зоните за въздействие на ИПГВР от Общински съвет Плевен
 • одобряване на определените зони на въздействие от УО на ОПРР.

Дейност 4. Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие.

 • изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен;
 • провеждане на най-малко 3 форума за публично обсъждане на обхвата и спецификата на идентифицираните проекти и възможности за ПЧП в обособените зони за въздействие.
 • одобряване на ИПГВР от УО на ОПРР.

Дейност 5. Преценка за необходимостта от екологична оценка, съгласно Закона за опазване на околната среда, и оценка за съвместимост, съгласно Закона за биологичното разнообразие и, при необходимост, извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР.

Дейност 6. Изработване на проекти за изменение (актуализация) на действащи подробни устройствени планове за зоните на въздействие, включени в ИПГВР.

 • изработени проекти за изменение (актуализация) на действащи подробни устройствени планове за зоните на въздействие, включени в ИПГВР.

Дейност 7. Преценка за необходимостта от екологична оценка, съгласно Закона за опазване на околната среда, и оценка за съвместимост, съгласно Закона за биологичното разнообразие и, при необходимост, извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на актуализираните подробни устройствени планове.

Дейност 8. Дейности по осигуряване на информираност и публичност на проекта.

 • Пресконференции; информационни табели; банер; информационни брошури; сайт на проекта с информация за проекта и инструменти за обратна връзка.

Дейност 9. Одит на проекта.

 • независима външна експертна преценка на допустимостта и целесъобразността на направените по проекта разходи.

Дейност 10. Управление на проекта.

 • осъществяване на всички действия по цялостното администриране на проектното изпълнение.